lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Vedtægter

Paragraf 1.
Foreningens navn er »Kabel- og Liniemesterforeningen«. Foreningens formål er at dygtiggøre sine medlemmer til gavn for driften af de virksomheder, hvori de er ansat.
Formålet søges opnået ved afholdelse af sammenkomster med faglige diskussioner og foredrag, fælles studierejser samt ved udgivelse af eget tidsskrift.

Paragraf 2.
Ansøgning om optagelse skal indsendes til bestyrelsen.
For at blive medlem skal ansøgeren være ansat i el-sektoren tilknyttet produktion, transmission eller distribution.
Optagelsen skal enstemmigt vedtages af bestyrelsen.
Udmeldelse af foreningen skal skriftligt meddeles bestyrelsen. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
Forslag om eksklusion af et medlem kan ske ved skriftlig opfordring fra mindst 10 medlemmer.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem. Afgørelsen træffes af en enig bestyrelse. Er enighed ikke tilstede, sættes forslaget til afstemning på førstkommende generalforsamling.

 

Paragraf 3.
Kontingenter fastsættes ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter mødegebyrer.
Betales kontingent ikke inden et halvt år efter opkrævningen, sletter bestyrelsen efter varsel restanten af foreningen.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Paragraf 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med Årsmødet. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter vedtagelse af bestyrelsen, eller når der til formanden indsendes begæring herom underskrevet af mindst 20 pct. af samtlige medlemmer.
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Beretning fra udvalgene
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af Formand
Valg af suppleant til bestyrelsen
Valg af intern revisor
Valg af suppleant for intern revisor
Årsmødet førstkommende år
Årsmødet efterfølgende år
Indkomne forslag
Eventuelt.

Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker med mindst en måneds varsel.

Paragraf 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 personer, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt redaktør og annonceredaktør af medlemsbladet.
De 2 redaktører, der udpeges i medlemskredsen af bestyrelsen for 1 år ad gangen, er »fødte« medlemmer, medens den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges af generalforsamlingen, valgbar hertil er kun de fire valgte bestyrelsesmedlemmer. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig som h. h. v. næstformand, kasserer og sekretær.
Redaktør og annonceredaktør har til hovedopgave at lave foreningens medlemsblad.
Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten deltager i bestyrelsesarbejdet.
Såfremt stemmerne står lige ved en afstemning inden for bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen har ansvar for at lade en revisor revidere foreningens regnskab efter gældende regnskabs- principper.
Derudover vælger generalforsamlingen et medlem af foreningen som intern revisor, som har til opgave at tilse, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
Generalforsamlingen vælger endvidere en revisorsuppleant for den interne revisor.
Alle valg sker ved skriftlig afstemning, såfremt der er foreslået mere end en kandidat. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til tilrettelæggelse af faglige diskussioner og foredrag.

Paragraf 6.
Foreningens midler må kun anvendes til opfyldelse af formålsparagraffen § 1 samt til foreningens administration.
Anvendelse af foreningens midler til andre formål end ovenstående kan kun ske efter en generalforsamlingsvedtagelse.
Foreningens formue indsættes i bank eller sparekasse og kan kun hæves med såvel formandens som kassererens underskrift.
Kassereren har dog fri rådighed over en del af foreningens aktiver, indsat på en bank, sparekasse eller girokonto.
Beløbets størrelse godkendes på foreningens bestyrelsesmøder under kassererens beretning. Foreningens kontante beholdning må højest andrage 5.000,00 kr.

Paragraf 7.
På foreningens ordinære generalforsamling aflægges beretning over foreningens virksomhed i det forløbne år, ligesom det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
På generalforsamlingen kan medlemmerne stille forslag om tid og sted for Årsmøderne. Bestyrelsen træffer den endelige beslutning.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må tilstilles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Paragraf 8.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren tilstiller inden udgangen af februar måned regnskabet for det forløbne år, såvel foreningens som bladets, til revision, og denne afgiver inden udgangen af marts regnskabet i revideret stand til formanden.

Paragraf 9.
De til generalforsamlingen forelagte sager afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Vedtagelse af lovændringer kan dog kun ske når 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Paragraf 10.
Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamling, hvor 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, træffes afgørelsen ved urafstemning, opløsningen er da vedtaget, såfremt 3/4 af de afgivne stemmer voterer herfor.

Paragraf 11.
Ved foreningens opløsning skal foreningens formue efter bestyrelsens valg tilfalde en eller flere offentlige institutioner, foreninger, selskaber eller stiftelser, alle for så vidt den eller de pågældende udelukkende har almengørende eller almennyttigt formål.

Således vedtaget på foreningens Generalforsamling den 28. maj 2014.