lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Ledningsejeres rettigheder og ansvar – balancerer det?

Hvad er den seneste praksis og de aktuelle udviklingstendenser for ledningsejeres rettigheder? Dette spørgsmål var udgangspunktet
for advokat Line Markerts oplæg for medlemmerne på Årsmødet

”Vi skal snakke om gæsteprincippet og principper omkring beskyttelse af at have vores elforsyningsanlæg stående hos de mennesker, der har bedt os om at komme og levere elforsyning. Vi skal rundt om seneste afgørelser, og I må gerne stille rigtig mange spørgsmål,”

På programmet var blandt andet Vintapperrampedommen, som på tidspunktet endnu ikke var blevet afgjort i Højesteret. Hvidovredommen og Trefordommen blev også gennemgået, da de er vigtige at være opmærksom på. Desuden var der generelle anbefalinger og eksempler på indehold af deklaration, og hvorfor er det vigtigt, hvordan man gør det, og hvordan man gerne vil være beskyttet. ”Hvis vi har en varmeforsyning, der ligger på gæsteprincippet, kan det ske, at de ringer og siger, at nu skal vi flytte os, fordi der skal bygges en letbane. Det koster 60 millioner, så I skal være klar over, at det ikke kun er de taknemmelige kunder, som I forsyner, men også alle de andre,” sagde Line Markert.

Gæsteprincippet i loven Vejloven paragraf 106 er udtrykket for gæsteprincippet for offentlige veje og stier med mere. Paragraffen siger: Arbejder på ledninger i eller over kommuneveje, herunder nødvendig flytning af ledninger mv. i forbindelse med vejens regulering eller omlægning, bekostes af vedkommende ledningsejer, medmindre andet er særligt bestemt ved overenskomst eller kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40. ”Hvis grundejer har mulighed for at råde, så gør han det, og hvis vi ligger på gæsteprincippet, så må vi acceptere det,” forklarede Line Markert. Overenskomsten er her relevant, og det betyder, at vi har en deklaration og en aftale med grundejer.

Treforsagen

Nyeste praksis er blandt andet Treforsagen.
En transformerstation blev lagt i hjørnet på en mark ved grundejer, hvor elselskabet etablerede transformerstationen, som forsynede en række ejendomme med elektricitet. Marken blev derefter udstykket til grunde, og transformerstation stod derefter i kanten af en indkørsel. ”Husejere syntes ikke, at det var rart, da det var svært at parkere, så de ville have den flyttet. Elselskabet sagde, at det kunne de godt, men husejer skulle betale, og så startede diskussionen om, hvem der skulle betale,” sagde Line Markert.

Spørgsmålet var, om grundejere kan kræve, at en transformerstation, der er beliggende på deres ejendom, og som er ejet af ”deres” elselskab, bliver flyttet for elselskabets regning?

Elselskabets leveringsbestemmelser siger her: Såfremt det er nødvendigt, for at netselskabet kan opfylde sin leveringsforpligtelse over for den ejendom, hvortil der er rekvireret elforsyning, at der anbringes forsyningsanlæg, for eksempel master, kabel, fordelingsskabe, transformerstationer mv., i eller på den pågældende ejendom, skal forbrugeren stille egnet areal eller rum til rådighed for netselskabet. Såfremt netselskabet i øvrigt ønsker at placere forsyningsanlæg på en ejendom, kan dette kun ske efter særlig aftale.
Spørgsmålet er derfor, om transformerstationen er placeret for at forsyne ejendommen, eller om den er ”i øvrigt” placeret. ”Retten sagde, at grundejer indtræder i de rettigheder og forpligtelser, som vi havde ovre på den anden ejendom, så de rettigheder,vi havde fra den gamle grundejer, er de samme som fra den nye……..

Læs hele artiklen i Kogl nr 7 og fortsættelsen i kogl nr 8 2016

Indlægsholder: Line Markert, Partner,
Horten Advokatpartnerselskab.
Der har i de senere år været stor fokus
på ledningsejeres rettigheder i forbindelse
med offentlige anlægsarbejder.
Der har også været ført flere retssager
herom, og ekspropriationskommissioner
og taksationskommissioner i
hele landet har travlt med at behandle
disse spørgsmål.
Advokat Line Markert gav et overblik
over status for gæsteprincippet.
linemarkert