lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Referat fra generalforsamling 2013

Kabel- og Liniemesterforeningens generalforsamling

Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.30 på

Hotel Comwell Sønderborg

(Indkaldelse i KOGL nr. 1 – januar 2013)

 Dagsorden 

1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning 

3.

Kassererens beretning. 

4.

Beretning fra Arbejdsgruppen.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.på valg er:Søren Oest-Jacobsen, Leif Guldberg

6.

Valg af formand.

7.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

8.

Valg af intern revisor.

9.

Valg af suppleant for den interne revisor.

10.

Årsmødet førstkommende år.

11.

Årsmødet efterfølgende år.

12.

Indkomne forslag.

13.

Eventuelt.

Velkomst ved formand Søren Oest-Jacobsen

På bestyrelsens vegne har jeg den glæde at byde velkommen til foreningens 72. generalforsamling.
Traditionen tro starter vi med en sang, og foreningens interne revisor, John Nielsen, har lovet at slå tonen an.

1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog foreningens forhenværende formand, Cay Sliwa, som blev valgt.

Dirigent

Cay Sliwa
Tak for valget.
Det første jeg skal konstatere er, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Det skal ske mindst en måned før ifølge vedtægternes § 4, og denne generalforsamling er indvarslet i KOGL nr. 1 – januar 2013.
Dagsordenen er ligeledes i fuld overensstemmelse med vedtægterne.

2. Formandens beretning ved Søren Oest-Jacobsen

Status over medlemstallet

Jeg vil starte min beretning med at gøre status over foreningens medlemmer.

Jeg skal starte med en trist meddelelse om, at 1 af foreningens medlemmer er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Det er:

465

Sikkerhedsleder Mogens Olsen, SEAS-NVE

Jeg vil bede jer om at rejse jer op, og at vi sammen mindes vores afdøde kollega.

Dernæst vil jeg nævne navnene på 29 medlemmer, som i løbet af sidste år har forladt foreningen.

Udmeldte medlemmer siden sidste Årsmøde:

Medlemsnr. Stilling Navn

111

Fhv. Kabelmester Karl Erik Jacobsen

250

Fhv. Driftsleder Kay Verner Larsen

251

Fhv. Entreprenørchef Arne Alfang Christensen

273

Fhv. Afdelingsleder Bjarne Pedersen

274

Fhv. Afdelingsleder Jørgen Klausen

288

Fhv. Installationsmester Aage Harboe

308

Fhv. Signalmester Sven Lund Pedersen

336

Fhv. Kabelmester Aksel Flemming Byberg

346

Fhv. Direktør Kaj Thiel Stoumann

352

Fhv. Inspektør Jens Aage Jensen

353

Installationsmester Jens Christian Lykou

372

Fhv. Ledningsmester Peer Vinge

374

Installationsmester Jørn Bach

415

Fhv. Kabelmester Svend Holm Rykjær

513

Direktør Søren Juul Hansen

545

Afdelingsleder Tage Christensen

550

Installationsmester Gert Jan H. Jørgensen

568

Driftsleder Børge Pedersen

572

Liniemester Mogens Kjær-Nielsen

578

Stationsmester Torben Amtoft Krog

582

Installationsmester Søren Aagaard Hansen

598

Afdelingsleder Poul Østergaard Andersen

604

Ingeniør Nils Erik Mortensen

630

Driftsassistent Steen Andersen

653

Sektionsleder Lars Kjær Mathiasen

681

Ingeniør Lars Kristensen

717

Direktør Anders Jørgen Banke

725

Kabel- og Liniemester Henri Mortensen

758

Stationsmester Torben Nielsen

Bestyrelsen har i løbet af det forgangne år optaget syv nye medlemmer, som jeg nu vil nævne i den rækkefølge, som I er optaget. Såfremt nogle af jer er til stede her i aften, vil jeg bede om, at I lige rejser jer op, når jeg nævner jeres navn.

 

Nye medlemmer siden sidste Årsmøde:

Medl.nr Stilling Navn Firma

446

Direktør Carl Viggo Hjort Elkonsulenterne GENOPTAGET

790

Netplanlægger Chris Hedegaard Birch NRGi

791

El-installatør Klaus Tørnqvist Langelands Elforsyning

792

Driftsleder        0,4 kV/Gadelys Henrik Adelsten SK Forsyning A/S

793

Installationsmester Jan Eriksen Fåborg Forsyningsvirksomheder Elforsyningen

794

El-Ingeniør Jacob Richard Peder Pedersen Golder Associates, South America

795

Kabel- & Liniemester Henrik Eskildsen SEV Færøerne

I bydes hjertelig velkommen i foreningen.
Det er mit ønske, at I vil få mange gode oplevelser, og at I fremover vil deltage aktivt i foreningens arbejde.
Foreningen tæller herefter 234 medlemmer.
Det er et fald på 23, men set ud fra, at der hele tiden bliver færre elforsyninger, er det vel forventeligt, men det kunne være fint, om der er nogle gode ideer til at få flere aktive medlemmer.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i den forgangne periode afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder samt et pakkemøde.
På bestyrelsesmøderne har vi været omkring følgende:

Afvikling af Årsmøderne i fremtiden har været sendt ud til alle medlemmer som en mail-analyse, og det gav et stor flertal for at fortsætte den nuværende måde at holde Årsmødet på, også til, at vi fortsat skal have ledsager med hvert 5. år, hvor i mod tidspunktet for afviklingen ikke var hel så klar i analysen.
En del ønskede at flytte Årsmødet med ledsager til en weekend, og det vil vi i bestyrelsen prøve at se nærmere på inden Årsmødet i 2019.
Foreningen har fået en ny hjemmeside, som vi håber, at I vil tage godt i mod, og at den lever op til det, som blev forespurgt i medlemsundersøgelsen forrige år.

Palle vil præsentere den for jer senere.
Ny forside-redaktør er der kommet til, da Bent Hauge ønskede at stoppe af helbredsgrunde. Den nye forsideredaktør er:
Jens Bach Andersen

Så har vi fået lavet den flyer om vores forening, som der har været snak om en del tid, og I har alle fået en sammen med bladet. Vi håber, at I vil bruge den, og skulle I mangle flere, så har jeg nogle med.

 

Dansk Energi

Vi har en plads i Dansk Energi’s kursusudvalg og deltager i de møder, der bliver afholdt.
Jeg må sige, at foreningen har et fantastisk godt samarbejde med Dansk Energi.

Danmarks Energi Museum

Her har Kabel- og Liniemesterforeningen to repræsentanter, som vi er meget glade for. Det er Vagn Nørskov og Olaf Ring – jeg har sammen med Olaf afleveret vores gamle papirer m.m. til opbevaring på museet. Samtidig giver det en mulighed for, at andre med interesse inden for foreningslivet i el-sektoren kan få glæde af dem.
Foreningen var også repræsenteret, da der i august 2012 blev afholdt Energiens Dag på museet.

Bladet

Redaktør og annonceredaktør

Ifølge foreningens vedtægter, § 5 skal de to redaktører findes i medlemskredsen og udpeges af bestyrelsen for et år af gangen.
Bestyrelsen har, på sit møde den 18. april 2013, udpeget Niels Peter Sørensen som annonceredaktør og Palle Hartmann som ansvarshavende redaktør.

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen har i samarbejde med bestyrelsen lavet en god beskrivelse af årets gruppearbejder i medlemsbladet. Det er yderst vigtigt for foreningens fremtid og deltagerantallet i Årsmøderne, at der er en god beskrivelse af det teknisk faglige indhold på Årsmøderne.

Afslutning

Gæstebog.
Jeg vil gerne opfordre alle til at skrive i gæstebogen, som ligger ved receptionen.
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til John Martin Nielsen for det arbejde, du udfører med at tilse, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens love.
En tak til Hanne-Grethe og Hans-Erik Mauritzen for deres arbejde med bogføring af bilag i forbindelse med foreningens mange aktiviteter.
Også tak til Ralf Løth for ajourføring af medlemskartoteket og for at styre tilmeldingerne til Årsmødet, det er et stort arbejde.
Og tak til Olaf Ring og Vagn Nørskov for jeres virke som foreningens repræsentanter i Danmarks Energi Museum.

Via de lokale netselskaber har foreningen medlemmer placeret i stort set alle de tekniske udvalg og arbejdsgrupper, der er etableret inden for branchen, f.eks. hos Dansk Energi og i Sikkerhedsstyrelsen, tak for den indsats.
Tak til Bestyrelsen og Arbejdsgruppen for det gode samarbejde i det forløbne år.
En særlig tak til Arbejdsgruppen for emnerne til årets gruppe-arbejder.

Inden natmaden mødes gruppelederne og indlederne fra Arbejdsgrupperne til et informationsmøde sammen med Palle Hartmann, og han vil vise vej til lokalet.
Ligeledes inden natmaden vil Leif Guldberg gerne samle alle de medlemmer, som er med til Årsmødet for første gang, til et lille møde, hvor han vil orientere om foreningens arbejde, Leif følger Jer.

Hermed vil jeg afslutte min beretning for denne gang.

Dirigent

Er der spørgsmål til formandens beretning?

Et medlem spurgte til medlemsanalysen og om bestyrelsen arbejdede ud fra denne.
Formanden at bestyrelsen arbejdede på at få udmøntet analysens resultater i konkrete tiltag, og at der bliver afholdt et medlemsmøde den 29. oktober 2013 på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Kassererens beretning ved Ulrik Petersen

I Årsrapporten for året 2012 har revisoren skrevet, at han har revideret årsregnskabet for Kabel- og Liniemesterforeningen fra 1. januar 2012 til 31. december 2012, og han har konkluderet, at det er hans opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansiel stilling per 31. december 2012, samt at resultatet af foreningens aktiviteter i regnskabsåret er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vores interne revisor har skrevet, at han finder foreningens midler brugt i overensstemmelse med Kabel- og Liniemesterforeningens vedtægter.

 

Resultatopgørelsen for 2012 viser, at vi har haft kontingenter for 72.600 kroner. Vi har haft årsmødegebyr for 400.946 kroner, og vi har haft renteindtægter for 8.009 kroner. Det giver indtægter på 481.555 kroner.
Vi har haft udgifter til årsmødet sidste år på 505.339 kroner, og vi har haft andre udgifter på 172.959 kroner. Det giver en samlet udgift på 678.087 kroner, og det betyder, at foreningen er kommet ud med et underskud på 196.532 kroner.
Går vi til medlemsbladet, kan vi se, at vi har haft annoncesalg for 847.517 kroner, og der har været abonnementer på bladet for 71.300 kroner. Det er i alt indtægter på 918.817 kroner.

Udgifter til bladet er trykkeriudgifter på 414.912 kroner og andre udgifter på 254.737 kroner. Det giver i alt udgifter på 669.649 kroner, så medlemsbladet er kommet ud med et overskud på 249.168 kroner.
Det bevirker, at resultatet for hele foreningen er et plus på 52.636 kroner.
Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen og vores interne revisor.
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at kontingentet for 2014 fastholdes på 400 kr.

Dirigent

Er der spørgsmål til kassererens beretning?

Et medlem ønskede posten i regnskabet ”Andre udgifter” i foreningen uddybet.
Svaret var: Udgifterne omhandler: rejsegodtgørelse til bestyrelse og arbejdsgruppe, medlemsgaver, bestyrelses og arbejdsgruppemøder, kontorartikler, revision, m.m.

Et medlem havde et spørgsmål til trykkeriudgifterne, som var faldet.
Svaret var: Udgifterne er faldet primært pga. julibladet er sløjfet og at vi har haft en snak med trykkeriet om optimering af hele processen omkring bladet, hvilket har betydet en regulering af priserne.

Der var ligeledes et ønske om uddybning af posten ”Andre udgifter” under bladet
Svaret var: Udgifterne dækker forsendelse, layout og hjemmeside.

Dirigent

Kasserens beretningen  er godkendt.

4. Beretning fra arbejdsgruppen ved Jesper Keincke

Traditionen tro har Arbejdsgruppen igen i år arbejdet med programmet til årsmødet, det er ikke lykkedes at få et fibergruppearbejde i år.
Vi har til årsmødet i år forsøgt noget nyt nemlig 2 timers arbejdsgrupper så medlemmerne får mulighed for at besøge to arbejdsgrupper inden vi skal på eksekution til tidens store faglige emne Solcelleanlæg.

De 5 arbejdsgrupper spænder fra ledelse med hjertet til indlæg fra Sikkerhedsstyrelsen og Dansk Energi så der er noget for en hver!
Desværre er vi blevet færre i Arbejdsgruppen, og der er flere i Arbejdsgruppen der har meldt ud at de tager et år til og så skal de afløses.
Så vi savner i den grad friske kræfter til at deltage i Arbejdsgruppen nu mens der er gamle erfarende medlemmer i gruppen som kan sikre en indføring stille og roligt.

Det er utroligt vigtigt at medlemmerne her yder en indsats for foreningen ellers vil dette arbejde også hænge på bestyrelsen og samtidig kan vi jo så ikke regne med at vi får input fra en så stor del af dansk elforsyning som muligt.
Din hjælp er her nødvendigt, for at sikre foreningens gode navn og rygte som en forening hvor networking er i højsædet og fagligheden er høj. Til glæde for os medlemmer og vores virksomheder der hjemme.

Jeg vil her slutte beretningen med endnu en opfordring til at melde jer til arbejdsgruppen.

Dirigent

Tak til dig, Jesper, for din beretning. Jeg kan høre at den er godkendt.,

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Søren Oest-Jacobsen fra Energi Fyn og Leif Guldberg fra NRGI afgår efter tur. De er begge villige til genvalg.

Er der andre forslag?
De er begge valgt.

6. Valg af formand 

Formanden findes blandt de direkte valgte bestyrelsesmedlemmer. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen foreslår Søren Oest-Jacobsen som formand.
Er der andre forslag?

Søren er valgt.

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Suppleanten vælges for en etårig periode ifølge vedtægternes § 5.

Bestyrelsen foreslår Birgit Kløve fra SEAS-NVE som suppleant.
Er der andre forslag?
Birgit er valgt.

 

8. Valg af intern revisor
Foreningens interne revisor John Martin Nielsen fra SEAS-NVE er på valg og er villig til genvalg, hvilket bestyrelsen foreslår.

John er valgt.

9. Valg af revisorsuppleant for den interne revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Brian Laulund Petersen, Langelands Elforsyning.

Brian er valgt.

10. Årsmødet førstkommende år ved Søren Oest-Jacobsen

Årsmødet i 2014 afholdes fra onsdag den 28. maj til fredag den 30. maj 2014 på Hotel Scandic The Reef i Frederikshavn.
Det er med ledsager og afholdes i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag; det er også der, vi vil fejre foreningens 75 års jubilæum, så I kan godt begynde at glæde jer..

11. Årsmødet efterfølgende år ved Søren Oest-Jacobsen

Årsmødet i 2015 vil blive afholdt i Trekants-området, men tidspunktet er endnu ikke fastlagt.

12. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

 

13. Eventuelt

Olaf Ring

Olaf redegjorde for arbejdet i dels repræsentantskabet og i venneforeningen.

Palle Hartmann

Palle præsenterede den nye hjemmeside som går i luften den 1. august 2013.
Blandt de nye tiltag er et lukket medlemsforum, hvor man dels kan tage problemstillinger op og få dem vendt med sine kollegaer i foreningen, og dels har mulighed for at se hvem der er medlem af foreningen.
Et medlem efterlyste i denne forbindelse muligheden for at redigere egne medlemsdata samt at udvide disse med interesseområder, det vil hjælpe den enkelte med at finde den rigtige person, hvis man har brug for et godt råd.

Medlemmer takker for opmærksomheden til deres fødselsdage og receptioner.

Afslutning af generalforsamling 2011 ved Søren Oest-Jacobsen

Husk, her efter generalforsamlingen er der fællesforedrag om Fremtidens El-forsyning, og der er natmad kl. 22.30.

Jeg vil slutte med at takke Cay, fordi du påtog dig jobbet med at lede foreningens 72. generalforsamling.

Jeg vil hermed give dig ordet, så du kan afslutte generalforsamlingen.

Dirigent

Tak til Søren og forsamlingen for at gøre det let at lede generalforsamlingen. Lad os slutte med at rejse os op og råbe et Kabel- og Liniemesteren-hurra, og det er to lange og tre korte.