lille_kbl_logo KABEL- OG LINIEMESTERFORENINGEN

Sikrer Danmarks elforsyning 

Referat generalforsamling 26. marts 2015

Generalforsamling i Kabel­ og Liniemesterforeningen torsdag den 26. marts 2015 på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

Velkomst ved formand Søren Oest­Jacobsen

På bestyrelsens vegne bød formand Søren Oest­ Jacobsen velkommen til foreningens 74.
generalforsamling.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Sten Olin, da han kommer udefra og er upartisk.
Sten Olin blev valgt.

Formanden gav dirigenten ansvaret for afviklingen af Kabel­ og Liniemesterforeningens
generalforsamling. Sten Olin takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet
og derved beslutningsdygtig. Generalforsamlingen skal varsles en måned før planlagt afholdelse, og den blev varslet i
januar måned i bladet KOGL.

Generalforsamlingens sager afgøres ved stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Formandens beretning ved Søren Oest­Jacobsen

Status over medlemstallet
Jeg vil begynde min beretning med at gøre status over foreningens medlemmer.
Jeg skal starte med en trist meddelelse om, at et af foreningens medlemmer er afgået ved
døden siden sidste generalforsamling. Det er:
584 Afdelingsleder Ole Thyge Nielsen
Jeg vil bede jer om at rejse jer op, og at vi sammen mindes vor afdøde kollega.
Æret være Oles minde. Tak.
Dernæst vil jeg nævne navnene på 32 medlemmer, som siden sidste generalforsamling
har forladt foreningen.
Udmeldte medlemmer siden sidste Årsmøde:

152 Fhv. Liniemester  Ove Højgård Nielsen
173 Fhv. Driftsleder Bent Ravn
180 Fhv. Installationsmester Peter Behrens Lyck
197 Fhv. Afdelingsleder Aage Raahauge
238 Fhv. Afdelingsleder Bent E. Nielsen
302 Fhv. Kabelmester Jørgen H. Christensen
334 Fhv. Driftsleder Hans Ole Therkelsen
367 Fhv. Driftsleder Gunner Frede Sørensen
384 Fhv. Stationsmester Børge Katballe
386 Fhv. Afdelingsingeniør Jens Peter Lykke Olsen
456 Fhv. Kabelmester Svend Aage Hovgaard
459 Målermester Ejvin Friis Sørensen
488 Projektleder Bo Brink
530 Planlægningschef Kim Lodberg
558 Driftsleder Bjarne Bent Andreasen
560 Kabelmester Leif Bejerholm Rasmussen
569 Fhv. Værkstedsinspektør Alfred Heckermann
571 Områdechef Henrik Gade Brendborg
600 Afdelingsingeniør Andrei Munk Klarup
620 Driftsleder Frode Madsen
656 Driftsinspektør Henning Klarup
657 El­inspektør Niels Jørgensen
667 Ingeniør Jørgen Robert Christensen
669 Driftsinspektør Sverre Eliasen
677 Afdelingsleder Claus Møller
673 Afdelingsleder Vagn Malling Thygesen
714 Distriktsleder Iver Rud Hansen
740 Sektionsleder Carsten Jensen
745 Projektleder Brian Louring Møller
748 Projektleder Peter Merrild Sørensen
775 El­chef Aksel B. Lindhardt
790 Net­planlægger Chris Hedegaard Birch
Bestyrelsen har i løbet af det forgangne år optaget to nye medlemmer, som jeg nu vil
nævne i den rækkefølge, I er optaget.

Jeg vil bede om, at I lige rejser jer op, når jeg nævner jeres navn.

Nye medlemmer siden sidste Årsmøde:

800 Elinstallatør Nicolai Zachariassen SK­Forsyning
801 Elinstallatør Thomas Riskjær Poulsen RAH
I bydes hjertelig velkommen i foreningen.
Det er mit ønske, at I vil få mange gode oplevelser, og at I fremover vil deltage aktivt i
foreningens arbejde.

Foreningen tæller herefter 188 medlemmer.
Det er et fald på 31, men set ud fra, at der hele tiden bliver færre elforsyninger, er det vel
forventeligt, men det er ikke den udvikling, som en bestyrelse kan ønske sig.
Bestyrelsesmøder.
Vi kunne for et år siden fejre foreningens 75 års jubilæum, og i den mellemliggende tid har
der i bestyrelsen været afholdt fem ordinære bestyrelsesmøder.
På bestyrelsesmøderne har vi brugt meget tid på foreningens fremtid som følge af
medlemsmødet den 29. oktober 2013 her på Hindsgavl Slot.
Vi har blandt andet fået en gruppe på LinkedIn, som Jesper tager hånd om, så hvis der er
nogen, der vil høre mere om dette, kan han fanges efter generalforsamlingen.
Skift af kasserer har også fyldt noget, da der er meget at få styr på. Det vil Birgit nok sige
noget om senere

.
Der har blandt andet også været arbejdet på at finde en afløser for mig. Det er ikke lige
forløbet som ønsket, da der ikke er nogen, der har meldt sig endnu, men jeg håber, at der
dukker en op, når vi kommer til dette punkt her på generalforsamlingen, da det ellers ser
noget broget ud for Kabel­ og Liniemesterforeningen i fremtiden.
Jeg startede mit foreningsarbejde i 1996 i den daværende arbejdsgruppe for Drift og
Anlæg. I 2004 blev det til en post i bestyrelsen og i 2010 til formand. Min tid som aktiv i
elforsyningen stoppede i efteråret 2013 og dermed stoppede også det daglige input om,
hvad der rører sig i dansk elforsyning. Jeg synes, at de daglige input er nødvendige for at
følge med, så foreningen til stadighed er et opdateret sted at være medlem. Dette er min
begrundelse for at stoppe.

Dansk Energi

Vi har en plads i Dansk Energis kursusudvalg og deltager i de møder, der bliver afholdt
der. Det er et forum, hvor nuværende kurser og ideer til kommende kurser drøftes.
Jeg må sige, at Kabel­ og Liniemesterforeningen har et fantastisk godt samarbejde med
Dansk Energi.

Danmarks Energi Museum

Her har Kabel­ og Liniemesterforeningen to repræsentanter, som vi er meget glade for.
Det er Vagn Nørskov og Olaf Ring.

Bladet

Bladet har en redaktør og en annonceredaktør.
Ifølge foreningens vedtægter §5 skal de to redaktører findes i medlemskredsen og
udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen.
Bestyrelsen har, på sit møde den 26. marts 2015, udpeget Niels Peter Sørensen som
annonceredaktør og Palle Hartmann som ansvarshavende redaktør.

Afslutning

Jeg vil gerne opfordre alle til at skrive i gæstebogen, som ligger ved receptionen.
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til John Martin Nielsen for det arbejde, du
udfører med at tilse, at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens
love. Tak til Olaf Ring og Vagn Nørskov for jeres virke som foreningens repræsentanter i
Danmarks Energi Museum.
Foreningen har medlemmer placeret i stort set alle de tekniske udvalg og arbejdsgrupper,
der er etableret inden for branchen. Det er for eksempel hos Dansk Energi og i
Sikkerhedsstyrelsen. Medlemmerne er blandt andet placeret via de firmaer, som de er
ansat i. Tak for den indsats.
Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i det forløbne år.

Inden natmaden vil Leif Guldberg gerne samle nye medlemmer og dem, som er med for
første gang til Årsmødet. Han holder et lille møde, hvor han vil orientere om foreningens
arbejde.
Hermed vil jeg afslutte min beretning for denne gang.

Beretningen blev godkendt, og der var ingen kommentarer.

Kassererens beretning ved Birgit Kløve

Bogholderiet kører de daglige bogføringsbilag. De erklærer, at det er udarbejdet ud fra
gældende retningslinjer.
Jeg blev kasserer i forbindelse med, at Ulrik ikke længere er i elforsyningen og derfor ikke
kunne varetage hvervet mere. Jeg har brugt en del tid på at finde ud af, hvordan denne del
af verden er skruet sammen. Der er det godt at have Bogholderiet, som ved, hvordan man
håndterer moms, told, skat og så videre.
Medlemskaber tager også sin tid at få styr på, og jeg har fået mange henvendelser om
netop det.

Regnskab

Vores interne revisor har kigget på bilag, da generalforsamlingen sidste år ønskede større
gennemskuelighed, og den ønskede også, at vi kiggede på udgifter på bestyrelsesmøder.
John Nielsen skriver, at det ser ud til, at der er brugt flere penge i 2014 end i 2013. De tal
er alene ud fra de bilag, som han har haft til gennemgang. Der er betalt 11.500 kroner for
de ægtefæller, som deltog i efterårets bestyrelsesmøde, og det skal selvfølgelig
modregnes de 49.000 kroner, som han har set er brugt på mødet. Derfor er
gennemsnitsprisen per deltager reduceret væsentligt, da vi nu beder om betaling fra de
deltagende ægtefæller.
Efter Birgits gennemgang af regnskabet kom der ingen afklarende spørgsmål, og
beretningen blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet for medlemskabet af Kabel­ og
Liniemesterforeningen for 2016 forbliver det samme, og det blev godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Leif Guldberg var på valg og villig til genvalg.
Søren Oest­Jacobsen var på valg og modtog ikke genvalg.
Ingen af de tilstedeværende medlemmer ønskede at træde ind i bestyrelsen.
Generalforsamlingen kunne derfor ikke fortsættes ifølge proceduren i
foreningslovgivningen.
Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. juni 2015 på Hotel
Nyborg Strand klokken 19.

Dirigenten gav derefter ordet til formand Søren Oest­Jacobsen.

Formand Søren Oest­Jacobsen:
Det havde vi kun i vores værste mareridt forestillet os, at vi skulle havne her. Det er
ærgerligt, da der stadig er brug for vores forening, og mange selskaber kunne have glæde
af vores forening. Jeg er meget skuffet, men det er sådan, det er, og som Sten sagde, så
bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
Jeg vil slutte med at takke Sten Olin, fordi du påtog dig jobbet med at lede foreningens 74.
generalforsamling.
Jeg vil hermed give dig ordet, så du kan afslutte generalforsamlingen.
Afslutning ved Sten Olin
Vi udråber et Kabel­ og Liniemester­hurra for foreningen – to almindelige og tre korte hurraer.